2. Sednica Izvršnog odbora FS Jablaničkog okruga

Dana 18.03.2016. godine sa početkom od 16:30 u prostorijama FS Jablaničkog okruga, ulica Mlinska BB u Leskovcu, održana je 2. sednica Izvršnog odbora FS Jablaničkog okruga. Sednici su prisustvovali Predsednik FS Jablaničkog Okruga Stojiljković Dragan, dva Podpredsednika FS Jablaničkog Okruga Đorđevević Zoran i Stanković Radovan, Predsednik SSOS FS Jablaničkog Okruga Đuričić Vladimir, Predsednik OFT FS Jablaničkog Okruga Starčević Saša,  Predsendik SSOS OFT Vlasotince Kocić Igor, Predsednik konferencje klubova JOL Stanković Jovan. Predsendik Nazornog Odbora FS Jablaničkog Okruga Đorđević Branislav. Opravdano odsutni Savićević Žarko i  Stevanović Miloš. Sastanku su prisustvovali komesari za tamičenje JOL i MFL , Nedeljković Goran i Marjanović Miroslava i komesari za delegiranje službenih lica Mihajlović Marko i Đokić Goran.Sasatanak je otvorio Predsednik FS Jablaničkog okruga Stojiljković Dragan poželeo dobrodošlicu članovi IO FS Jablaničkog okruga i predložio sledeći:

Dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sednice Izvršnog odbora FS Jablaničkog okruga.

2. Usvejanje i verifikacija odluka koje je doneo Sekretarijat FS Jablaničkog Okruga na 1. i 2. sednici.

3. Razmatranje i usvajanje Izveštaja sa seminara službenih lica SSOS FS Jablaničkog okruga.

4. Razmatranje i usvajanje finansiskog Izveštaja sa seminara službenih lica SSOS FS Jablaničkog okruga.

5. Razmatranje i usvajanje finansiskog plana FS Jablaničkog Okruga za 2016. godinu.

6. Razmatranje i usvajanje troškovnika FS Jablaničkog okruga i naknadama za službena lica , članove IO FS Jablaničkog okruga, kontrolore i super kontrolore.

7. Razmatranje i usvajanje liste kontrolora i super kontrolora.

8. Takuća pitanja.

Dnevni red je JEDNOGLASNO usvojen.

Rad po dnevnom redu:

Pod prvom tačkom dnevnog reda razmatran je zapisnik sa 1. sednice IO FSJO i odluke koje je sekretarijat FSJO doneo na 1. i 2. sednici, odluke o terminima odigravanja prvenstvenih i KUP utakmicama, odluke o listi sudija i delegata, odluka o listi delegata i sportskim radnicima FSJO koji se predlažu prema FS RIS-a I FSS.

Zapsinka sa 1. sednice i odluke koje je sekretarijat FSJO doneo su JEDNOGLASNO usvojene.

Treća tačka dvenog reda razmatranje i usvajanje Izveštaja sa seminara službenih lica SSOS FS Jablaničkog okruga.
Predsenik SSOS FSJO Đuričić Vladimir koji je ujedni i bio predsdnik seminara i obavestio članove IO da je seminar uz otežane vremenskih uslove i nemogućnosti da se fizčka sprema sudija proveri i istestira na Gradstkom stadionu uspešno realizovan, a testiranje fizčke spreme odrađeno u parku pored stadiona. Takođe je rečeno da je napravljena selekcija sudija i da je određeni broj pokazao odlične rezultate i da se na njih može maksimalno računati. Takođe je i Igor Kocić predsenik SSOS Vlasotinca naglasio da će se u budućem periodu mnogo ozbiljnije raditi na obrazovanju i usavršavanju sudija u Jablaničkom okrugu, naravno uz maksimalnu podršku saveza.

Izveštaj je JEDNOGLSNI usvojen.

Tačka 4. Razmatranje i usvajanje finasiskog Izveštaja sa seminara službenih lica SSOS FS Jablaničkog okruga.

Izveštaj je detaljno prezentovan članovima IO FSJO i prihodi koji su ostvareni od seminara su 159,500.00 dinara

Izveštaj JEDNOGLASNI usvojen.

Pod petom tačkom dnevnog reda Razmatranje i usvajanje finasiskog plana FS Jablaničkog Okruga za 2016. godinu Predsenik FSJO Stojiljković Dragan je detaljno prezentovao i objasnio članovima IO FSJO celokupni finansiski plan za 2016.godinu sa zaključkom da su predviđeni prihodi 1.895.500,00 dinara a rashodi 1.870.000,00 dinara. Gde će skoro 1.000.000,00 dinara izdvojiti za ulaganje u sportske namene i pomoć klubovima i stručnim organizacijama.

Finasiski plan FSJO za 2016. godinu je JEDNOGLSNO usvojen.

Tačka 6. Razmatranje i usvajanje troškovnika FS Jablaničkog okruga i naknadama za službena lica , članove IO FS Jablaničkog okruga, kontrolore i super kontrolore.

Promana u odnosu na predhone treškovnike je da će se troškovi po pređenom kilometru za službena lica i članove IO FSJO naplaćivati 20,00 dinara po pređenom kilometru u odnosu na 25,00 dinara kako je ranije bilo. Takođe je donešana odluka da se članovima IO FSJO dnevnica isplaćuje u visine neoporezivog iznosa i to samo u slučaju da su na službenom putu proveli više od 12 sati. Troškovnik za period Januar – Jun 2016.godine je JEDNOGLASNO usvojen.

7. Razmatranje i usvajanje liste kontrolora i super kontrolora.

Na predlog predsenik FSJO Srojiljković Dragana Jednoglasno je usvojena sleceća lista:

Stanković Radovan, Đokić Goran, Cvetković Predrag, Petković Aleksandar, Milenković Aleksandar, Spasić Miroslav, Nedeljković Jovica, Mihajlović Marko, Marjanović Miroslav, Nedeljković Goran, Petković Dušan, Jovanović Zoran, Branislav Đorđević, Starčević Saša, Stanković Jovan, Savićević Žarko, Stevanović Miloš.

Pod tačkom razno.

Razmatran je zahtev Predsednika OFT FS JO Starčević Saša da FS Jablaničkog Okruga pomogne  delom sredstava za dobijanje A licence trenera Đokić Nikolu koji je ujedno i Predsednik OFT GFS Leskovac. Donešena je JEDNOGLASNA odluka da FS Jablaničkog okrga pomogno finansiski sa 20000,00 dinara uz obavezu da pomentu trener pomoža i odaziva se seminarima koje će organizovati FS Jablaničkog okruga u budućem periodu.

Sve odluke koje su donešena ja 2. sednici IO FS Jablaničkog okruga su JEDNOGLASNO usvojene.

DSC_0009